Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van
goederen en diensten van
Relatietherapeut Rotterdam, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien
tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of
rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de
Opdrachtnemer.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking
op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke
gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.
6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer
in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak
heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever
op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien

uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de
Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen
1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen
en daarmee akkoord te gaan.
2. Betaling dient te geschieden binnen
[14.] dagen na factuurdatum, onder vermelding van het
factuurnummer.
(of: dient direct na afloop van de behandeling te geschieden. In dat geval
vermelden wanneer betalingsbewijs c.q. factuur wordt verstrekt. )
3. De Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende
wijzigingen in de kostprijs van de door de Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten
gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van
overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden
aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet
minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en
dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij
gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht
wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt
niet opgeschort door het indienen van een klacht.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle
bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden
gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap)
of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de
behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te
nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect
tijdens of na een behandeling.
5. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde
van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de
Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de
Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de
Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet
aansprakelijk.

Artikel 5. Verwerking van gegevens
1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag).
2. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard tenzij de Opdrachtgever zelf,
schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.
3. De opdrachtnemer heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens
(dataportabiliteit).
4. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database met versleuteling. De database
kan worden benaderd met een programma met wachtwoordbeveiliging. Ook computers
waarop dit programma is geïnstalleerd zijn beveiligd met een wachtwoord.
5. Behandelplan wordt opgeslagen met versleuteling.
6. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is
een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.
7. Alle verwerkte gegevens en het doel van de verwerking liggen vast in een Verwerkingsregister
zoals bedoeld onder de AVG. Deze is op aanvraag in te zien.
Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht
zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een Opdrachtnemer de
eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Opdrachtgever op te
lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken.

Opdrachtnemer is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen
met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
3. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de behandeling heeft de
Opdrachtgever, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht
in te dienen bij de Geschilleninstantie
(
NB Indien Opdrachtnemer in loondienst is kan sprake zijn van een andere klachtenfunctionaris en geschilleninstantie dan hierboven genoemd.)
4. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de omgang met persoons- en
medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.